Make your own free website on Tripod.com

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล

นางสาวจุรีย์รัตน์ ธรรมวงษ์

ชื่อเล่น

เหมียว

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วัน เดือน ปีเกิด

23 กุมภาพันธ์ 2528

เบอร์โทร

086-8633xxx

คติประจำใจ

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

 สิ่งที่ชอบ

 ทุกอย่างที่ทำแล้วมีความสุข

 

                            กลับ                                                                        หน้าต่อไป